استانها
بیشتر +
شاسی
وضعیت
گیربکس
وضعیت بدنه
برند
بیشتر +
سوخت
رنگ بدنه
بیشتر +
میلیون تومان
میلیون تومان
هزار کیلومتر
هزار کیلومتر
حالت نمایش

خودروها

تیبا, صندوق دار, 1394

۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تلفن: ۰۹۱۲۷۲۲۹۴۱۵
تیبا صندوقدار 94 (کم کارکرد) - بیمه تا آخر مهرماه * یکسال تخفیف بیمه
صندوق دار

تیبا, صندوق دار, 1392

۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اعتمادی
تلفن: ۰۹۳۹۷۳۰۱۱۳۶
صندوق دار